-33%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp ngầm DSTA 4x10mm2 - Trần Phú
Cáp ngầm DSTA 4x10mm2 - Trần Phú Cáp ngầm DSTA 4x10mm2 - Trần Phú Cáp ngầm DSTA 4x10mm2 - Trần Phú

89.914 VNĐ (+VAT)

134.200 VNĐ

29.233 VNĐ (+VAT)

38.977 VNĐ

23.402 VNĐ (+VAT)

31.203 VNĐ

-35%

Sản phẩm cùng nhóm

Dây tròn PVC 3x1.5mm2 - Cadisun
Dây tròn PVC 3x1.5mm2 - Cadisun Dây tròn PVC 3x1.5mm2 - Cadisun Dây tròn PVC 3x1.5mm2 - Cadisun

10.091 VNĐ (+VAT)

15.525 VNĐ

-35%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Cadisun
Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Cadisun

17.165 VNĐ (+VAT)

26.408 VNĐ

-35%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 3x35+1x16mm2 - Cadisun
Cáp treo XLPE 3x35+1x16mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 3x35+1x16mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 3x35+1x16mm2 - Cadisun

212.422 VNĐ (+VAT)

326.803 VNĐ

-35%

Sản phẩm cùng nhóm

Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Cadisun
Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Cadisun Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Cadisun Dây dẹt PVC 2x2.5mm2 - Cadisun

10.350 VNĐ (+VAT)

15.923 VNĐ

-35%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp đồng trần 1x10mm2 - Cadisun
Cáp đồng trần 1x10mm2 - Cadisun Cáp đồng trần 1x10mm2 - Cadisun Cáp đồng trần 1x10mm2 - Cadisun

16.938 VNĐ (+VAT)

26.058 VNĐ

-35%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Cadisun
Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Cadisun

33.751 VNĐ (+VAT)

51.924 VNĐ

-35%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp ngầm DSTA 2x2.5 - Cadisun
Cáp ngầm DSTA 2x2.5 - Cadisun Cáp ngầm DSTA 2x2.5 - Cadisun Cáp ngầm DSTA 2x2.5 - Cadisun

18.439 VNĐ (+VAT)

28.367 VNĐ

7.482 VNĐ (+VAT)

11.510 VNĐ

-35%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo PVC 1x16mm2 - Cadisun
Cáp treo PVC 1x16mm2 - Cadisun Cáp treo PVC 1x16mm2 - Cadisun Cáp treo PVC 1x16mm2 - Cadisun

27.113 VNĐ (+VAT)

41.712 VNĐ

-35%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp ngầm DSTA 4x10mm2 - Cadisun
Cáp ngầm DSTA 4x10mm2 - Cadisun Cáp ngầm DSTA 4x10mm2 - Cadisun Cáp ngầm DSTA 4x10mm2 - Cadisun

84.071 VNĐ (+VAT)

129.340 VNĐ

-33%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú
Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú

18.794 VNĐ (+VAT)

28.050 VNĐ

205.623 VNĐ (+VAT)

306.900 VNĐ

-33%

Sản phẩm cùng nhóm

 Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú
 Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú  Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú  Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú

36.997 VNĐ (+VAT)

55.220 VNĐ

56.749 VNĐ (+VAT)

84.700 VNĐ

Liên hệ với chúng tôi
024.7300.8188
kinhdoanh@sonanhjsc.com