340.109 VNĐ (+VAT)

441.700 VNĐ

14.250 VNĐ (+VAT)

19.000 VNĐ

-23%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú
Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Trần Phú

27.782 VNĐ (+VAT)

36.080 VNĐ

202.010 VNĐ (+VAT)

262.350 VNĐ

-23%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 3x10mm2 - Trần Phú
Cáp treo XLPE 3x10mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 3x10mm2 - Trần Phú Cáp treo XLPE 3x10mm2 - Trần Phú

34.134 VNĐ (+VAT)

44.330 VNĐ

-23%

Sản phẩm cùng nhóm

 Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú
 Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú  Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú  Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Trần Phú

43.621 VNĐ (+VAT)

56.650 VNĐ

-27%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 3x35+1x16mm2 - Cadisun
Cáp treo XLPE 3x35+1x16mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 3x35+1x16mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 3x35+1x16mm2 - Cadisun

216.811 VNĐ (+VAT)

297.002 VNĐ

-27%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 3x6.0mm2 - Cadisun
Cáp treo XLPE 3x6.0mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 3x6.0mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 3x6.0mm2 - Cadisun

38.062 VNĐ (+VAT)

52.140 VNĐ

-27%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo PVC 1x16mm2 - Cadisun
Cáp treo PVC 1x16mm2 - Cadisun Cáp treo PVC 1x16mm2 - Cadisun Cáp treo PVC 1x16mm2 - Cadisun

27.267 VNĐ (+VAT)

37.352 VNĐ

-27%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp đồng trần 1x10mm2 - Cadisun
Cáp đồng trần 1x10mm2 - Cadisun Cáp đồng trần 1x10mm2 - Cadisun Cáp đồng trần 1x10mm2 - Cadisun

17.892 VNĐ (+VAT)

24.510 VNĐ

-27%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 1x50mm2 - Cadisun
Cáp treo XLPE 1x50mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 1x50mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 1x50mm2 - Cadisun

83.492 VNĐ (+VAT)

114.373 VNĐ

-27%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Cadisun
Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 4x4mm2 - Cadisun

34.466 VNĐ (+VAT)

47.214 VNĐ

-25%

Sản phẩm cùng nhóm

Dây tròn PVC 3x1.5mm2 - Cadisun
Dây tròn PVC 3x1.5mm2 - Cadisun Dây tròn PVC 3x1.5mm2 - Cadisun Dây tròn PVC 3x1.5mm2 - Cadisun

10.394 VNĐ (+VAT)

13.858 VNĐ

-27%

Sản phẩm cùng nhóm

Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Cadisun
Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Cadisun Cáp treo XLPE 2x4mm2 - Cadisun

17.569 VNĐ (+VAT)

24.067 VNĐ

1.682 VNĐ (+VAT)

2.242 VNĐ

Liên hệ với chúng tôi
024.7300.8188
kinhdoanh@sonanhjsc.com